EXTRACT LABS, INC. (“Cwmni” neu “Ni”) yn parchu eich preifatrwydd ac wedi ymrwymo i'w ddiogelu trwy ein cydymffurfiaeth â'r polisi hwn.

Mae’r polisi hwn yn disgrifio’r mathau o wybodaeth y gallwn ei chasglu gennych neu y gallwch ei darparu pan fyddwch yn ymweld â’r wefan www.extractlabs.com (ein “Gwefan”) a’n harferion ar gyfer casglu, defnyddio, cynnal, diogelu a datgelu’r wybodaeth honno.

Mae'r polisi hwn yn berthnasol i wybodaeth a gasglwn:

 • Ar y Wefan hon.
 • Mewn e-bost, testun, a negeseuon electronig eraill rhyngoch chi a'r Wefan hon.
 • Trwy gymwysiadau symudol a bwrdd gwaith rydych chi'n lawrlwytho o'r Wefan hon, sy'n darparu rhyngweithio pwrpasol nad yw'n seiliedig ar borwr rhyngoch chi a'r Wefan hon.
 • Pan fyddwch yn rhyngweithio â'n hysbysebion a chymwysiadau ar wefannau a gwasanaethau trydydd parti, os yw'r cymwysiadau neu'r hysbysebion hynny yn cynnwys dolenni i'r polisi hwn.

Nid yw'n berthnasol i wybodaeth a gasglwyd gan:

 • ni all-lein neu drwy unrhyw ddulliau eraill, gan gynnwys ar unrhyw wefan arall a weithredir gan y Cwmni neu unrhyw drydydd parti (gan gynnwys ein cysylltiedigion ac is-gwmnïau); neu,
 • unrhyw drydydd parti (gan gynnwys ein cwmnïau cysylltiedig ac is-gwmnïau), gan gynnwys trwy unrhyw raglen neu gynnwys (gan gynnwys hysbysebu) a all gysylltu â'r Wefan neu fod ar gael iddi neu arni

Darllenwch y polisi hwn yn ofalus i ddeall ein polisïau a'n harferion ynghylch eich gwybodaeth a sut y byddwn yn ei thrin. Os nad ydych yn cytuno â'n polisïau a'n harferion, eich dewis chi yw peidio â defnyddio ein Gwefan. Trwy gyrchu neu ddefnyddio'r Wefan hon, rydych yn cytuno i'r polisi preifatrwydd hwn. Gall y polisi hwn newid o bryd i'w gilydd (gweler Newidiadau i'n Polisi Preifatrwydd). Mae eich defnydd parhaus o'r Wefan hon ar ôl i ni wneud newidiadau yn cael ei ystyried yn dderbyniad o'r newidiadau hynny, felly gwiriwch y polisi o bryd i'w gilydd am ddiweddariadau.

Personau o dan 18 oed

Nid yw ein Gwefan wedi'i bwriadu ar gyfer pobl o dan 18 oed. Ni chaiff unrhyw un dan 18 oed ddarparu unrhyw wybodaeth bersonol i'r Wefan nac arni. Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol yn fwriadol gan bersonau o dan 18. Os ydych chi o dan 18 oed, peidiwch â defnyddio na darparu unrhyw wybodaeth ar y Wefan hon neu ar neu drwy unrhyw un o'i nodweddion, cofrestrwch ar y Wefan, gwnewch unrhyw bryniannau trwy'r Wefan, defnyddiwch unrhyw un o nodweddion rhyngweithiol neu sylwadau cyhoeddus y Wefan hon neu ddarparu unrhyw wybodaeth amdanoch eich hun i ni, gan gynnwys eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, neu unrhyw enw sgrin neu enw defnyddiwr y gallwch ei ddefnyddio. Os byddwn yn darganfod ein bod wedi casglu neu dderbyn gwybodaeth bersonol gan berson o dan 18 oed heb ddilysu caniatâd rhiant, byddwn yn dileu'r wybodaeth honno. Os ydych yn credu y gallai fod gennym unrhyw wybodaeth gan neu am blentyn dan 13 oed, cysylltwch â ni yn [[e-bost wedi'i warchod]].

Gwybodaeth a Gasglwn Amdanoch Chi a Sut Rydym yn Ei Chasglu

Rydym yn casglu sawl math o wybodaeth gan ac am ddefnyddwyr ein Gwefan, gan gynnwys gwybodaeth:

 • y gellir eich adnabod yn bersonol drwyddo, megis enw, cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn (“gwybodaeth bersonol”);
 • mae hynny'n ymwneud â chi ond nid yw'n eich adnabod yn unigol; a/neu
 • am eich cysylltiad rhyngrwyd, yr offer a ddefnyddiwch i gael mynediad i'n Gwefan a manylion defnydd.
 • am eich busnes gan gynnwys eich Rhif Adnabod Cyflogwr busnes (EIN), cofnodion sy'n cadarnhau eich statws wedi'i eithrio rhag treth; efallai y byddwn yn casglu'r wybodaeth hon trwy ein Gwefan, cyfathrebiadau e-bost neu dros y ffôn.

Rydym yn casglu'r wybodaeth hon:

 • Yn uniongyrchol gennych chi pan fyddwch chi'n ei ddarparu i ni.
 • Yn awtomatig wrth i chi lywio drwy'r wefan. Gall gwybodaeth a gesglir yn awtomatig gynnwys manylion defnydd, cyfeiriadau IP, a gwybodaeth a gesglir trwy gwcis, ffaglau gwe, a thechnolegau olrhain eraill.
 • Gan drydydd partïon, er enghraifft, ein partneriaid busnes.

Gwybodaeth rydych chi'n ei darparu i ni

Gall y wybodaeth a gasglwn ar neu drwy ein Gwefan gynnwys:

 • Gwybodaeth a ddarperir gennych drwy lenwi ffurflenni ar ein Gwefan. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth a ddarparwyd ar adeg cofrestru i ddefnyddio ein Gwefan, tanysgrifio i'n gwasanaeth, postio deunydd, neu ofyn am wasanaethau pellach. Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi am wybodaeth pan fyddwch yn rhoi gwybod am broblem gyda'n Gwefan.
 • Cofnodion a chopïau o’ch gohebiaeth (gan gynnwys cyfeiriadau e-bost), os byddwch yn cysylltu â ni.
 • Eich ymatebion i arolygon y gallem ofyn i chi eu cwblhau at ddibenion ymchwil.
 • Manylion trafodion yr ydych yn eu cyflawni trwy ein Gwefan a chyflawniad eich archebion. Efallai y bydd gofyn i chi ddarparu gwybodaeth ariannol cyn archebu trwy ein Gwefan.
 • Eich ymholiadau chwilio ar y Wefan.

Gallwch hefyd ddarparu gwybodaeth i'w chyhoeddi neu ei harddangos (o hyn ymlaen, “wedi'i phostio”) ar fannau cyhoeddus o'r Wefan, neu ei throsglwyddo i ddefnyddwyr eraill y Wefan neu drydydd partïon (gyda'i gilydd, “Cyfraniadau Defnyddwyr”). Mae eich Cyfraniadau Defnyddiwr yn cael eu postio a'u trosglwyddo i eraill ar eich menter eich hun. Er ein bod yn cyfyngu mynediad i dudalennau penodol / efallai y byddwch yn gosod rhai gosodiadau preifatrwydd ar gyfer gwybodaeth o'r fath trwy fewngofnodi i'ch proffil cyfrif, byddwch yn ymwybodol nad oes unrhyw fesurau diogelwch yn berffaith nac yn anhreiddiadwy. Yn ogystal, ni allwn reoli gweithredoedd defnyddwyr eraill y Wefan y gallwch ddewis rhannu eich Cyfraniadau Defnyddiwr â nhw. Felly, ni allwn ac nid ydym yn gwarantu na fydd eich Cyfraniadau Defnyddiwr yn cael eu gweld gan bobl heb awdurdod. Os yw'n well gennych nad ydym yn rhannu eich enw a'ch cyfeiriad â marchnatwyr eraill, anfonwch e-bost atom [e-bost wedi'i warchod].

Gwybodaeth a Gasglwn Trwy Dechnolegau Casglu Data Awtomatig

Wrth i chi lywio a rhyngweithio â'n Gwefan, efallai y byddwn yn defnyddio technolegau casglu data awtomatig i gasglu gwybodaeth benodol am eich offer, eich gweithredoedd pori a'ch patrymau, gan gynnwys:

 • Manylion eich ymweliadau â’n Gwefan, gan gynnwys data traffig, data lleoliad, logiau, a data cyfathrebu arall a’r adnoddau rydych yn eu cyrchu a’u defnyddio ar y Wefan.
 • Gwybodaeth am eich cyfrifiadur a chysylltiad rhyngrwyd, gan gynnwys eich cyfeiriad IP, system weithredu, a math o borwr.

Mae’r wybodaeth a gasglwn yn awtomatig yn ddata ystadegol a gall gynnwys gwybodaeth bersonol, neu efallai y byddwn yn ei chynnal neu’n ei chysylltu â gwybodaeth bersonol a gasglwn mewn ffyrdd eraill neu’n ei derbyn gan drydydd partïon. Mae’n ein helpu i wella ein Gwefan ac i ddarparu gwasanaeth gwell a mwy personol, gan gynnwys drwy ein galluogi i:

 • Amcangyfrif maint ein cynulleidfa a'n patrymau defnydd.
 • Storio gwybodaeth am eich dewisiadau, gan ganiatáu i ni addasu ein Gwefan yn unol â'ch diddordebau unigol.
 • Cyflymwch eich chwiliadau.
 • Eich adnabod pan fyddwch yn dychwelyd i'n Gwefan.

Gall y technolegau a ddefnyddiwn ar gyfer y casgliad data awtomatig hwn gynnwys:

 • Cwcis (neu gwcis porwr). Ffeil fach yw cwci a osodir ar yriant caled eich cyfrifiadur. Gallwch wrthod derbyn cwcis porwr trwy actifadu'r gosodiad priodol ar eich porwr. Fodd bynnag, os dewiswch y gosodiad hwn efallai na fyddwch yn gallu cyrchu rhai rhannau o'n Gwefan. Oni bai eich bod wedi addasu gosodiad eich porwr fel y bydd yn gwrthod cwcis, bydd ein system yn cyhoeddi cwcis pan fyddwch yn cyfeirio eich porwr at ein Gwefan.
 • Cwcis Fflach. Gall rhai o nodweddion ein Gwefan ddefnyddio gwrthrychau sydd wedi'u storio'n lleol (neu gwcis Flash) i gasglu a storio gwybodaeth am eich dewisiadau a llywio i'n Gwefan, ohoni ac arni. Nid yw cwcis fflach yn cael eu rheoli gan yr un gosodiadau porwr ag a ddefnyddir ar gyfer cwcis porwr. I gael gwybodaeth am reoli eich gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar gyfer cwcis Flash, gweler Dewisiadau Ynghylch Sut Rydym yn Defnyddio ac yn Datgelu Eich Gwybodaeth.
 • Bannau Gwe. Gall tudalennau o'n Gwefan a'n e-byst gynnwys ffeiliau electronig bach a elwir yn we beacons (cyfeirir atynt hefyd fel gifs clir, tagiau picsel, a gifs un picsel) sy'n caniatáu i'r Cwmni, er enghraifft, gyfrif defnyddwyr sydd wedi ymweld. y tudalennau hynny neu agor e-bost ac ar gyfer ystadegau gwefan cysylltiedig eraill (er enghraifft, cofnodi poblogrwydd cynnwys gwefan penodol a gwirio cywirdeb system a gweinydd).

Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol yn awtomatig, ond efallai y byddwn yn clymu'r wybodaeth hon i wybodaeth bersonol amdanoch yr ydym yn ei chasglu o ffynonellau eraill neu yr ydych yn ei darparu i ni.

Defnydd Trydydd Parti o Gwcis a Thechnolegau Olrhain Eraill

Mae rhai cynnwys neu gymwysiadau, gan gynnwys hysbysebion, ar y Wefan yn cael eu gwasanaethu gan drydydd partïon, gan gynnwys hysbysebwyr, rhwydweithiau hysbysebu a gweinyddwyr, darparwyr cynnwys, a darparwyr rhaglenni. Gall y trydydd partïon hyn ddefnyddio cwcis yn unig neu ar y cyd â ffaglau gwe neu dechnolegau olrhain eraill i gasglu gwybodaeth amdanoch pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan. Gall y wybodaeth y maent yn ei chasglu fod yn gysylltiedig â’ch gwybodaeth bersonol neu efallai y byddant yn casglu gwybodaeth, gan gynnwys gwybodaeth bersonol, am eich gweithgareddau ar-lein dros amser ac ar draws gwahanol wefannau a gwasanaethau ar-lein eraill. Efallai y byddant yn defnyddio'r wybodaeth hon i ddarparu hysbysebion sy'n seiliedig ar ddiddordeb (ymddygiadol) neu gynnwys arall wedi'i dargedu.

Nid ydym yn rheoli technolegau olrhain y trydydd partïon hyn na sut y gellir eu defnyddio. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am hysbyseb neu gynnwys arall wedi'i dargedu, dylech gysylltu â'r darparwr cyfrifol yn uniongyrchol. I gael gwybodaeth am sut y gallwch optio allan o dderbyn hysbysebion wedi'u targedu gan lawer o ddarparwyr, gweler Dewisiadau Ynghylch Sut Rydym yn Defnyddio ac yn Datgelu Eich Gwybodaeth.

Sut Rydym yn Defnyddio'ch Gwybodaeth

Rydym yn defnyddio gwybodaeth yr ydym yn ei chasglu amdanoch neu yr ydych yn ei darparu i ni, gan gynnwys unrhyw wybodaeth bersonol:

 • Cyflwyno ein Gwefan a'i chynnwys i chi.
 • Er mwyn darparu gwybodaeth, cynhyrchion neu wasanaethau yr ydych yn gofyn amdanynt gennym ni.
 • Cyflawni unrhyw bwrpas arall rydych chi'n ei ddarparu ar ei gyfer.
 • I roi hysbysiadau i chi am eich cyfrif.
 • Cyflawni ein rhwymedigaethau a gorfodi ein hawliau sy’n deillio o unrhyw gontractau yr ymrwymir iddynt rhyngoch chi a ni, gan gynnwys ar gyfer bilio a chasglu.
 • I'ch hysbysu am newidiadau i'n Gwefan neu unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau rydym yn eu cynnig neu'n eu darparu drwyddi.
 • I'ch galluogi i gymryd rhan mewn nodweddion rhyngweithiol ar ein Gwefan.
 • Mewn unrhyw ffordd arall gallwn ddisgrifio pan fyddwch yn darparu'r wybodaeth.
 • At unrhyw bwrpas arall gyda'ch caniatâd.

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio'ch gwybodaeth i gysylltu â chi am ein nwyddau a'n gwasanaethau ein hunain a thrydydd parti a allai fod o ddiddordeb i chi. Os nad ydych am i ni ddefnyddio eich gwybodaeth yn y modd hwn, cysylltwch â ni yn [e-bost wedi'i warchod]. Am ragor o wybodaeth, gweler Dewisiadau Ynghylch Sut Rydym yn Defnyddio ac yn Datgelu Eich Gwybodaeth.

Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth rydym wedi’i chasglu gennych i’n galluogi i arddangos hysbysebion i gynulleidfaoedd targed ein hysbysebwyr. Er nad ydym yn datgelu eich gwybodaeth bersonol at y dibenion hyn heb eich caniatâd, os byddwch yn clicio ar hysbyseb neu'n rhyngweithio â hi fel arall, gall yr hysbysebwr gymryd yn ganiataol eich bod yn bodloni ei feini prawf targed.

Datgelu Eich Gwybodaeth

Mae’n bosibl y byddwn yn datgelu gwybodaeth agregedig am ein defnyddwyr, a gwybodaeth nad yw’n datgelu pwy yw unrhyw unigolyn, heb gyfyngiad.

Efallai y byddwn yn datgelu gwybodaeth bersonol a gasglwn neu a ddarperir gennych fel y disgrifir yn y polisi preifatrwydd hwn:

 • I'n his-gwmnïau a'n cysylltiedigion.
 • I gontractwyr, darparwyr gwasanaeth, a thrydydd partïon eraill rydym yn eu defnyddio i gefnogi ein busnes.
 • I brynwr neu olynydd arall mewn achos o uno, dargyfeirio, ailstrwythuro, ad-drefnu, diddymu, neu werthu neu drosglwyddo mewn ffordd arall neu rai o'r rhain. Extract Labs asedau Inc., boed hynny fel busnes byw neu fel rhan o fethdaliad, ymddatod, neu achos tebyg, lle mae gwybodaeth bersonol a ddelir gan Extract Labs Inc am ein defnyddwyr Gwefan ymhlith yr asedau a drosglwyddwyd.
 • I drydydd parti i farchnata eu cynnyrch neu wasanaethau i chi os nad ydych wedi optio allan o'r datgeliadau hyn. Rydym yn ei gwneud yn ofynnol yn gontractiol i’r trydydd partïon hyn gadw gwybodaeth bersonol yn gyfrinachol a’i defnyddio dim ond at y dibenion yr ydym yn ei datgelu iddynt. Am ragor o wybodaeth, gweler Dewisiadau Ynghylch Sut Rydym yn Defnyddio ac yn Datgelu Eich Gwybodaeth.
 • I gyflawni'r pwrpas yr ydych yn ei ddarparu ar ei gyfer.
 • At unrhyw bwrpas arall a ddatgelir gennym pan fyddwch yn darparu'r wybodaeth.
 • Gyda'ch caniatâd.

Efallai y byddwn hefyd yn datgelu eich gwybodaeth bersonol:

 • Cydymffurfio ag unrhyw orchymyn llys, cyfraith neu broses gyfreithiol, gan gynnwys ymateb i unrhyw gais gan y llywodraeth neu gais rheoliadol.
 • Er mwyn gorfodi neu gymhwyso ein termau defnydd, telerau gwerthu, telerau gwerthu cyfanwerthu a chytundebau eraill, gan gynnwys at ddibenion bilio a chasglu.
 • Os credwn fod datgeliad yn angenrheidiol neu'n briodol i amddiffyn hawliau, eiddo neu ddiogelwch Extract Labs Inc., ein cwsmeriaid, neu eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth â chwmnïau a sefydliadau eraill at ddibenion diogelu rhag twyll a lleihau risg credyd.

Dewisiadau Ynghylch Sut Rydym yn Defnyddio ac yn Datgelu Eich Gwybodaeth

Rydym yn ymdrechu i roi dewisiadau i chi o ran y wybodaeth bersonol a roddwch i ni. Rydym wedi creu mecanweithiau i roi'r rheolaeth ganlynol i chi dros eich gwybodaeth:

 • Technolegau Olrhain a Hysbysebu. Gallwch osod eich porwr i wrthod pob cwci porwr neu rai ohonynt, neu i'ch rhybuddio pan fydd cwcis yn cael eu hanfon. I ddysgu sut y gallwch reoli eich gosodiadau cwci Flash, ewch i dudalen gosodiadau'r chwaraewr Flash ar wefan Adobe. Os byddwch yn analluogi neu'n gwrthod cwcis, nodwch y gallai rhai rhannau o'r wefan hon fod yn anhygyrch neu beidio â gweithio'n iawn.
 • Datgelu Eich Gwybodaeth ar gyfer Hysbysebu Trydydd Parti. Os nad ydych am i ni rannu eich gwybodaeth bersonol gyda thrydydd parti digyswllt neu ddi-asiant at ddibenion hyrwyddo, gallwch optio allan drwy wirio’r blwch perthnasol sydd wedi’i leoli ar y ffurflen yr ydym yn casglu eich data arno (y ffurflen archebu/ffurflen gofrestru ). Gallwch hefyd optio allan bob amser trwy anfon e-bost atom yn nodi'ch cais [e-bost wedi'i warchod].
 • Cynigion Hyrwyddo gan y Cwmni. Os nad ydych am i'ch cyfeiriad e-bost/gwybodaeth gyswllt gael ei ddefnyddio gan y Cwmni i hyrwyddo ein cynnyrch neu wasanaethau ein hunain neu drydydd parti, gallwch optio allan drwy anfon e-bost atom yn nodi'ch cais i [e-bost wedi'i warchod]. Os ydym wedi anfon e-bost hyrwyddo atoch, gallwch anfon e-bost dychwelyd atom yn gofyn am gael eich hepgor o ddosbarthiadau e-bost yn y dyfodol. Nid yw'r optio allan hwn yn berthnasol i wybodaeth a ddarperir i'r Cwmni o ganlyniad i brynu cynnyrch, cofrestru gwarant, profiad gwasanaeth cynnyrch neu drafodion eraill.
 • Nid ydym yn rheoli'r broses o gasglu na defnyddio trydydd parti o'ch gwybodaeth i wasanaethu hysbysebion sy'n seiliedig ar log. Fodd bynnag, efallai y bydd y trydydd partïon hyn yn rhoi ffyrdd i chi ddewis peidio â chael eich gwybodaeth wedi'i chasglu na'i defnyddio yn y modd hwn. Gallwch optio allan o dderbyn hysbysebion wedi'u targedu gan aelodau'r Fenter Hysbysebu Rhwydwaith (“NAI”) ar wefan NAI.

Cael gafael ar a Cywiro Eich Gwybodaeth

Gallwch adolygu a newid eich gwybodaeth bersonol trwy fewngofnodi i'r Wefan ac ymweld â'ch tudalen proffil cyfrif.

Gallwch hefyd anfon e-bost atom yn [e-bost wedi'i warchod] i ofyn am fynediad i, cywiro neu ddileu unrhyw wybodaeth bersonol yr ydych wedi ei darparu i ni. Mae’n bosibl na fyddwn yn caniatáu cais i newid gwybodaeth os credwn y byddai’r newid yn torri unrhyw gyfraith neu ofyniad cyfreithiol neu’n peri i’r wybodaeth fod yn anghywir.

Os byddwch yn dileu eich Cyfraniadau Defnyddiwr o'r Wefan, mae'n bosibl y bydd copïau o'ch Cyfraniadau Defnyddiwr yn parhau i fod yn weladwy ar dudalennau wedi'u storio a'u harchifo, neu efallai eu bod wedi cael eu copïo neu eu storio gan ddefnyddwyr eraill y Wefan. Mae mynediad a defnydd priodol o wybodaeth a ddarperir ar y Wefan, gan gynnwys Cyfraniadau Defnyddwyr, yn cael ei lywodraethu gan ein termau defnydd.

Eich Hawliau Preifatrwydd California

Mae Adran Cod Sifil California § 1798.83 yn caniatáu i ddefnyddwyr ein Gwefan sy'n drigolion California ofyn am wybodaeth benodol ynghylch ein datgelu gwybodaeth bersonol i drydydd partïon at eu dibenion marchnata uniongyrchol. I wneud cais o'r fath, anfonwch e-bost at [e-bost wedi'i warchod] neu ysgrifennwch atom yn: Extract Labs Inc., 1399 Horizon Ave, Lafayette CO 80026.

Data Diogelwch

Rydym wedi rhoi mesurau ar waith a luniwyd i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol rhag colled damweiniol a rhag mynediad, defnydd, newid a datgeliad heb awdurdod.

Mae diogelwch a diogeledd eich gwybodaeth hefyd yn dibynnu arnoch chi. Lle rydym wedi rhoi cyfrinair i chi (neu lle rydych wedi dewis) ar gyfer mynediad i rannau penodol o'n Gwefan, chi sy'n gyfrifol am gadw'r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Gofynnwn ichi beidio â rhannu eich cyfrinair ag unrhyw un (oni bai i berson sydd wedi'i awdurdodi i gael mynediad i'ch cyfrif a/neu ei ddefnyddio). Rydym yn eich annog i fod yn ofalus wrth ddosbarthu gwybodaeth mewn mannau cyhoeddus o'r Wefan fel byrddau neges. Gall unrhyw ddefnyddiwr o'r Wefan weld y wybodaeth rydych chi'n ei rhannu mewn mannau cyhoeddus.

Yn anffodus, nid yw trosglwyddo gwybodaeth dros y rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er ein bod yn gwneud ein gorau i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol, ni allwn warantu diogelwch eich gwybodaeth bersonol a drosglwyddir i'n Gwefan. Mae unrhyw drosglwyddo gwybodaeth bersonol ar eich menter eich hun. Nid ydym yn gyfrifol am osgoi unrhyw osodiadau preifatrwydd neu fesurau diogelwch a gynhwysir ar y Wefan.

Newidiadau i'n Polisi Preifatrwydd

Ein polisi yw postio unrhyw newidiadau a wnawn i'n polisi preifatrwydd ar y dudalen hon. Os gwnawn newidiadau sylweddol i'r ffordd yr ydym yn trin gwybodaeth bersonol ein defnyddwyr, byddwn yn eich hysbysu trwy hysbysiad ar dudalen gartref y Wefan. Nodir y dyddiad y diwygiwyd y polisi preifatrwydd ddiwethaf ar frig y dudalen. Rydych chi'n gyfrifol am sicrhau bod gennym gyfeiriad e-bost gweithredol a chyflawn cyfredol ar eich cyfer chi, ac am ymweld â'n Gwefan a'r polisi preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd i wirio am unrhyw newidiadau.

Gwybodaeth Cyswllt

I ofyn cwestiynau neu wneud sylwadau am y polisi preifatrwydd hwn a’n harferion preifatrwydd, cysylltwch â ni yn:

Extract Labs Inc
1399 Horizon Ave.
Lafayette CO 80026

[e-bost wedi'i warchod]

Wedi'i addasu ddiwethaf: Mai 1, 2019