EXTRACT LABS INC.
TELERAU AC AMODAU AR WERTHU AR-LEIN

 1. MAE'R DDOGFEN HON YN CYNNWYS GWYBODAETH BWYSIG IAWN YNGHYLCH EICH HAWLIAU AC RHWYMEDIGAETHAU, FEL RHYFEDD O AMODAU, TERFYNAU, A GWAHARDDIADAU SY'N RHAID I YMGEISIO I CHI. DARLLENWCH YN OFALUS.

  MAE'R TELERAU AC AMODAU HYN YN GOFYN AM DDEFNYDDIO ARBITRATION I BENDERFYNU TRAFODION, RATHER NA THREIAL JURY NEU WEITHREDAU DOSBARTH.

  GAN LLEOLI GORCHYMYN AR GYFER CYNHYRCHION O'R WEFAN HON, RYDYCH YN DERBYN AC YN CAEL EU CRONFA GAN Y TELERAU AC AMODAU HYN. RYDYCH YN CYNRYCHIOLYDD A RHYFEDD BOD YDYCH CHI 18 MLYNEDD OED NEU HEN AC OED CYFREITHIOL I FFURFIO CONTRACT BINDIO Â'R CWMNI A CHYFARFOD POB GOFYNIAD CYMHWYSEDD CWMNI.

  NI ALLWCH CHI GORCHYMYN NEU GYNHYRCHU CYNHYRCHION O'R WEFAN HON OS NAD YDYCH (A) YN CYTUNO Â'R TELERAU HYN, (B) NID YDYNT YN HEN O (i) YN 18 MLYNEDD OED OED NEU (ii) OED CYFREITHIOL I FFURFIO CONTRACT BINDIO GYDA EXTRACT LABS DIGWYDDIAD INC, NEU (C) O FYNEDFA NEU DDEFNYDDIO'R WEFAN HON NEU UNRHYW GYNNWYS NEU NWYDDAU GWEFAN HON GAN Y GYFRAITH GYMWYS.

  NID YW'R DATGANIADAU A WNAED YNGHYLCH CYNHYRCHION Y CWMNI WEDI EU GWERTHUSO GAN Y GWEINYDDU BWYD A CHYFFURIAU. NI CHANIATEIR EFFEITHIOLRWYDD CYNHYRCHION Y CWMNI GAN YMCHWIL CYMERADWYO FDA. NI CHYNHYRCHIR CYNHYRCHION Y CWMNI I DIAGNOSE, TREAT, CURE NEU ATAL UNRHYW GLEFYD. NID YW POB GWYBODAETH A GYFLWYNWYD YMA YW'N RHAID I SYLWEDDAU AR GYFER GWYBODAETH GAN YMARFERWYR GOFAL IECHYD NEU AMGEN. YMGYNGHORI EICH GOFAL IECHYD PROFFESIYNOL AM RHYNGWLADAU POTENSIAL NEU CWBLHAU POSIBL ERAILL CYN DEFNYDDIO UNRHYW GYNNYRCH. MAE'R DDEDDF FEDERAL BWYD, CYFFURIAU A CHOSMETIG YN GOFYN AM Y HYSBYSIAD HWN.

  Mae'r telerau ac amodau hyn ar gyfer gwerthu ar-lein (y “Telerau Gwerthu” hyn) yn berthnasol i brynu a gwerthu cynhyrchion drwodd https://www.extractlabs.com (y “Wefan”). Gall y Telerau Gwerthu hyn newid erbyn Extract Labs Inc. (y cyfeirir ato fel “ni,” “ni,” neu “ein” yn ôl y cyd-destun yn ofynnol) heb rybudd ysgrifenedig ymlaen llaw ar unrhyw adeg, yn ôl ein disgresiwn llwyr. Bydd fersiwn ddiweddaraf y Telerau Gwerthu hyn yn cael ei phostio ar y Wefan hon, a dylech adolygu'r Telerau Gwerthu hyn cyn prynu unrhyw gynhyrchion sydd ar gael trwy'r Wefan hon. Bydd eich defnydd parhaus o'r Wefan hon ar ôl newid wedi'i bostio yn y Telerau Gwerthu hyn yn golygu eich bod yn derbyn ac yn cytuno i newidiadau o'r fath.

  Mae'r Telerau Gwerthu hyn yn rhan annatod o'r Wefan Telerau Defnyddio sy'n berthnasol yn gyffredinol i ddefnyddio ein Gwefan. Dylech hefyd adolygu ein Hysbysiad preifatrwydd gwefan cyn rhoi archeb am gynhyrchion trwy'r Wefan hon (gweler Adran 8).

 2. Archebu Derbyn a Chanslo. Rydych yn cytuno bod eich archeb yn gynnig i brynu, o dan y Telerau Gwerthu hyn, yr holl gynhyrchion a restrir yn eich archeb. Rhaid i ni dderbyn pob archeb neu ni fydd yn rhaid i ni werthu'r cynhyrchion i chi. Efallai y byddwn yn dewis peidio â derbyn unrhyw orchmynion yn ôl ein disgresiwn llwyr. Ar ôl derbyn eich archeb, byddwn yn anfon e-bost cadarnhau atoch gyda'ch rhif archeb a manylion yr eitemau rydych wedi'u harchebu. Derbyn eich archeb a ffurfio'r contract gwerthu rhwng Extract Labs Inc. ac ni fyddwch yn digwydd oni bai a hyd nes y byddwch wedi derbyn eich e-bost cadarnhau archeb. Mae gennych yr opsiwn i ganslo'ch archeb ar unrhyw adeg cyn i ni anfon eich e-bost cadarnhau llongau trwy ffonio ein Hadran Gwasanaeth Cwsmer ar 303.927.6130 neu anfon e-bost atom yn [e-bost wedi'i warchod]
 3. Prisiau a Thelerau Talu.
  • Gall yr holl brisiau a bostir ar y Wefan hon newid heb rybudd. Y pris a godir am gynnyrch fydd y pris mewn gwirionedd ar adeg gosod yr archeb a chaiff ei nodi yn eich e-bost cadarnhau archeb. Dim ond ar ôl newidiadau o'r fath y bydd codiadau mewn prisiau yn berthnasol. Nid yw prisiau wedi'u postio yn cynnwys trethi na thaliadau am gludo a thrafod. Bydd yr holl drethi a thaliadau o'r fath yn cael eu hychwanegu at eich cyfanswm nwyddau a byddant yn cael eu rhestru yn eich trol siopa ac yn eich e-bost cadarnhau archeb. Nid ydym yn gyfrifol am brisio, gwallau argraffyddol, na gwallau eraill mewn unrhyw gynnig gennym ni ac rydym yn cadw'r hawl i ganslo unrhyw archebion sy'n deillio o wallau o'r fath.
  • Mae telerau talu o fewn ein disgresiwn llwyr a rhaid i ni dderbyn taliad cyn i ni dderbyn archeb. Rydym yn derbyn VISA, Discover, MasterCard, ac American Express® ar gyfer pob pryniant. Rydych yn cynrychioli ac yn gwarantu (i) bod y wybodaeth cerdyn credyd rydych chi'n ei rhoi i ni yn wir, yn gywir ac yn gyflawn, (ii) bod gennych awdurdod priodol i ddefnyddio cerdyn credyd o'r fath ar gyfer y pryniant, (iii) bydd taliadau a godir gennych yn cael eu hanrhydeddu gan eich cwmni cardiau credyd, a (iv) byddwch yn talu taliadau a godir gennych am y prisiau a bostiwyd, gan gynnwys yr holl drethi cymwys, os o gwbl.
 4. Llongau; Dosbarthu; Teitl a Risg Colled.
  • Byddwn yn trefnu bod y cynhyrchion yn cael eu cludo atoch chi. Gwiriwch y dudalen cynnyrch unigol am opsiynau cyflenwi penodol. Byddwch yn talu'r holl daliadau cludo a thrafod a nodwyd yn ystod y broses archebu.
  • Bydd tâl o $8 yn cael ei ychwanegu'n awtomatig at bob archeb sy'n cynnwys Extract Tanks
  • Mae teitl a risg o golled yn trosglwyddo i chi ar ôl trosglwyddo'r cynhyrchion i'r cludwr. Amcangyfrifon yn unig yw dyddiadau cludo a danfon ac ni ellir eu gwarantu. Nid ydym yn atebol am unrhyw oedi wrth gludo llwythi.
  • Os yw'ch llwyth yn profi oedi, wedi'i farcio fel y'i danfonwyd ond nad ydych wedi'i dderbyn, neu os yw gwybodaeth yn stopio diweddaru, estynwch atom ni [e-bost wedi'i warchod]. Customers with domestic orders must reach out within 7-14 days from the last scan and customers with international orders must reach out within 3 months of the last scan. Past this timeframe, we will be unable to identify transit issues.
 5. Ffurflenni, Ad-daliadau, ac Eitemau ar Goll

  Ac eithrio unrhyw gynhyrchion a ddynodwyd ar y Wefan fel rhai na ellir eu dychwelyd, byddwn yn derbyn dychweliad o'r cynhyrchion am ad-daliad o'ch pris prynu, llai y costau cludo a thrafod gwreiddiol, ar yr amod y dychwelir y fath o fewn saith (7) diwrnod i'w dosbarthu ac ar yr amod bod cynhyrchion o'r fath yn cael eu dychwelyd yn eu cyflwr gwreiddiol. I ddychwelyd cynhyrchion, rhaid i chi ffonio 303.927.6130 neu anfon e-bost atom yn [e-bost wedi'i warchod]

  Chi sy'n gyfrifol am yr holl gostau cludo a thrin ar eitemau a ddychwelwyd - gallwch naill ai brynu'ch label eich hun neu gallwn ddarparu un i chi am ffi ychwanegol. Rydych chi'n ysgwyddo'r risg o golled yn ystod cludo. Mae'r holl enillion yn amodol ar ffi ailstocio pump ar hugain y cant (25%).

  Pan gyflwynir eich archeb, agorwch ef ar unwaith i wirio cynnwys eich pecyn. Os derbyniwch eich archeb a chanfod ei fod ar goll unrhyw un o'r eitemau a brynwyd gennych, cysylltwch â ni cyn pen 3 diwrnod ar ôl i'ch archeb gael ei danfon ar 303.927.6130 neu anfonwch e-bost atom yn [e-bost wedi'i warchod] Ar ôl y trydydd diwrnod, ni fyddwn yn gallu gwirio bod yr eitem ar goll o'r archeb ac felly ni allwn anfon unrhyw eitemau newydd.

  Mae ad-daliadau yn cael eu prosesu o fewn oddeutu saith (7) diwrnod busnes ar ôl i ni dderbyn eich nwyddau. Bydd eich ad-daliad yn cael ei gredydu yn ôl i'r un dull talu a ddefnyddiwyd i wneud y pryniant gwreiddiol ar y Wefan. RYDYM YN CYNNIG DIM SYLWADAU AR UNRHYW GYNHYRCHION A DDYLUNWYD AR Y SAFLE HON FEL NAD YDYNT YN DERBYN.
 6. CYNHYRCHION A WERTHIR “FEL Y MAE” “BLE YW” “LLE AR GAEL”

  GWERTHIR POB CYNHYRCHION A WNAED O'R SAFLE GWE AR SAIL “FEL Y MAE” A “BLE AR GAEL” GYDA DIM RHYFEDD, YSGRIFENEDIG YN UNIG NEU'N GWEITHREDU.

  RYDYM YN DATGELU RHYBUDDION GWEITHREDOL MERCHANTABILITY A FFITRWYDD AM DDIBEN RHANBARTHOL.

  TERFYNIR EIN CYFRIFOLDEB AM GYNHYRCHION DIFFYGOL I GYNHYRCHU CYNHYRCHU NEU AD-DALU PRIS, YN EIN DEWIS. NID OES UNRHYW PERFFORMIAD NEU YMDDYGIAD ERAILL, NAD OES UNRHYW GORCHYMYN NEU WYBODAETH YSGRIFENEDIG, DATGANIAD, CYNGOR NEU BRAWF A DARPARWYD GAN NI NEU UNRHYW EIN ASIANTAU, CYFLOGAETHAU NEU CWSMERIAID YN CREU RHYFEDD. MAE GWEDDILLION AD-DALU PRIS PRYNU NEU AILGYLCHU CYNNYRCH, YN EIN OPSIWN, YN EICH GWEDDILLION GWERTHU A GWAHARDDOL AC EIN GWEITHREDU A RHWYMEDIGAETH ENTIRE AM UNRHYW GYNHYRCHION DIFFYGOL. NI FYDD EIN RHWYMEDIGAETH O DAN DIM AMGYLCHIADAU EITHRIO'R UCHOD GWIRIONEDDOL A DALWYD GAN CHI AM Y CYNNYRCH DIFFYGOL NEU WASANAETH YDYCH CHI WEDI PRYNU DRWY'R SAFLE GWE, NI FYDD NI YN UNRHYW UNRHYW UNRHYW UNRHYW UNRHYW UNRHYW UNRHYW UNRHYW UNRHYW UNRHYW UNRHYW DERBYN SY'N DERBYN UNRHYW DERBYN. UNIONGYRCHOL NEU UNIONGYRCHOL.

  NID YW RHAI STATES YN CANIATÁU GWAHARDD NEU DERFYNU DAMAGAU DIGWYDDIADOL neu Ganlyniadol, FELLY NI ALL Y TERFYN UCHOD NEU EITHRIO YMGEISIO I CHI.

 7. Nwyddau Ddim i'w Ailwerthu neu i'w Allforio. Rydych yn cytuno i gydymffurfio â holl gyfreithiau a rheoliadau cymwys yr amrywiol daleithiau a'r Unol Daleithiau. Rydych chi'n cynrychioli ac yn gwarantu eich bod chi'n prynu cynhyrchion o'r Wefan at eich defnydd personol neu gartref yn unig, ac nid i'w hailwerthu neu eu hallforio.
 8. Preifatrwydd. Mae ein Hysbysiad preifatrwydd gwefan, yn llywodraethu prosesu'r holl ddata personol a gesglir gennych mewn cysylltiad â'ch pryniant cynhyrchion trwy'r Wefan.
 9. Force Majeure. Ni fyddwn yn atebol nac yn gyfrifol i chi, ac ni chredir ein bod wedi methu neu dorri'r Telerau Gwerthu hyn, am unrhyw fethiant neu oedi yn ein perfformiad o dan y Telerau Gwerthu hyn pan fydd y methiant neu'r oedi hwnnw yn cael ei achosi gan y canlyniadau hynny rhag gweithredoedd neu amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth resymol, gan gynnwys, heb gyfyngiad, gweithredoedd Duw, llifogydd, tân, daeargryn, ffrwydrad, gweithredoedd llywodraethol, rhyfel, goresgyniad neu elyniaeth (p'un a yw rhyfel yn cael ei datgan ai peidio), bygythiadau neu weithredoedd terfysgol, terfysg neu aflonyddwch sifil arall, argyfwng cenedlaethol, chwyldro, gwrthryfel, epidemig, cloi allan, streiciau neu anghydfodau llafur eraill (p'un a ydynt yn ymwneud â'n gweithlu ai peidio), neu ataliadau neu oedi sy'n effeithio ar gludwyr neu anallu neu oedi wrth gael cyflenwadau o ddeunyddiau, deunyddiau digonol neu addas. neu ddadansoddiad telathrebu neu doriad pŵer.
 10. Llywodraethu Cyfraith ac Awdurdodaeth. Mae'r holl faterion sy'n codi o'r Telerau hyn neu'n ymwneud â hwy yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Talaith Colorado heb weithredu unrhyw ddewis neu wrthdaro neu ddarpariaeth cyfraith (p'un ai o Wladwriaeth Colorado neu unrhyw awdurdodaeth arall ) a fyddai’n achosi gweithredu deddfau unrhyw awdurdodaeth heblaw deddfau Talaith Colorado.
 11. Datrys Anghydfod a Chyflafareddu Rhwymo.
  • CHI AC EXTRACT LABS MAE. HAWLIAU ERAILL YDYCH CHI WEDI OS YDYCH CHI EISIAU LLYS HEFYD YN ANHYSBYS NEU GELLIR EU CYFYNGEDIG MEWN ARBITRATION.

   UNRHYW HAWLIO, GWAREDU NEU GONTROVERSY (SYDD YN RHEOLI, TORT NEU ERAILL, SYDD YN RHAGOROL, YN BRESENNOL NEU YN Y DYFODOL, AC YN CYNNWYS STATUDOL, DIOGELU DEFNYDDWYR, CYFRAITH CYFFREDIN, TORT INTENTIONAL, INJUNCTIVE A THERBYN EI HUN. MEWN UNRHYW FFORDD I'CH PRYNU CYNHYRCHION DRWY'R SAFLE, YN CAEL EU PENDERFYNU YN UNIGOL AC YN OLAF GAN ARBITRATION BINDIO.

  • Gweinyddir y cyflafareddiad gan Gymdeithas Gyflafareddu America (“AAA”) yn unol â Rheolau Cyflafareddu Defnyddwyr (y “Rheolau AAA”) yna i bob pwrpas, ac eithrio fel y'u haddaswyd gan yr Adran 11. hon. Mae'r Rheolau AAA ar gael yn www. adr.org/arb_med neu trwy ffonio'r AAA yn 1-800-778-7879.) Bydd y Ddeddf Cyflafareddu Ffederal yn llywodraethu dehongli a gorfodi'r adran hon.

   Bydd gan y cyflafareddwr awdurdod unigryw i ddatrys unrhyw anghydfod sy'n ymwneud â chymrodeddadwyedd a / neu orfodadwyedd y ddarpariaeth gyflafareddu hon, gan gynnwys unrhyw her anymatebolrwydd neu unrhyw her arall y mae'r ddarpariaeth gymrodeddu neu'r Cytundeb yn ddi-rym, yn ddi-rym neu fel arall yn annilys. Bydd y cyflafareddwr yn cael ei rymuso i roi pa ryddhad bynnag a fyddai ar gael yn y llys o dan y gyfraith neu mewn ecwiti. Bydd unrhyw ddyfarniad gan y cyflafareddwr / cymrodeddwyr yn derfynol ac yn rhwymol ar bob un o'r partïon a gellir ei gofnodi fel dyfarniad mewn unrhyw lys awdurdodaeth gymwys.

   Byddwn yn gyfrifol am dalu ffioedd cyflafareddu / cyflafareddwr unrhyw ddefnyddiwr unigol.

  • Gallwch ddewis dilyn eich cais mewn llys hawliadau bach yn hytrach na chyflafareddu os byddwch yn rhoi rhybudd ysgrifenedig i ni o'ch bwriad i wneud hynny cyn pen chwe deg (60) diwrnod ar ôl eich pryniant. Bydd achos llys cyflafareddu neu hawliadau bach yn gyfyngedig i'ch anghydfod neu ddadl unigol yn unig.
  • Rydych yn cytuno i gyflafareddu ar sail unigol. Mewn unrhyw anghydfod, NAWR I CHI NOR EXTRACT LABS BYDD YN CAEL EI ENNILL I YMUNO NEU GYDYMFFURFIO GAN NEU YN ERBYN CWSMERIAID ERAILL YN Y LLYS NEU MEWN ARBITRATION NEU RHANBARTHOL ERAILL YN UNRHYW HAWLIO FEL CYNRYCHIOLYDD DOSBARTH, AELOD DOSBARTH NEU MEWN CYFLE CYFARTAL PREIFAT. Ni chaiff y tribiwnlys cymrodeddu gydgrynhoi mwy nag hawliadau un person, ac ni chaiff fel arall lywyddu dros unrhyw fath o achos cynrychiolydd neu ddosbarth. Nid oes gan y tribiwnlys cymrodeddu unrhyw bŵer i ystyried gorfodadwyedd yr hepgoriad cyflafareddu dosbarth hwn a dim ond mewn llys awdurdodaeth gymwys y gellir codi unrhyw her i'r hepgoriad cyflafareddu dosbarth.

   Os canfyddir bod unrhyw ddarpariaeth yn y cytundeb cyflafareddu hwn yn anorfodadwy, bydd y ddarpariaeth anorfodadwy yn cael ei thorri a bydd y telerau cyflafareddu sy'n weddill yn cael eu gorfodi.

 12. Aseiniad. Ni fyddwch yn aseinio unrhyw un o'ch hawliau nac yn dirprwyo unrhyw un o'ch rhwymedigaethau o dan y Telerau Gwerthu hyn heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw. Mae unrhyw aseiniad neu ddirprwyaeth honedig yn groes i'r Adran 12 hon yn ddi-rym. Nid oes unrhyw aseiniad na dirprwyaeth yn eich rhyddhau o unrhyw un o'ch rhwymedigaethau o dan y Telerau Gwerthu hyn.
 13. Dim Hepgoriadau. Ni fydd y methiant gennym ni i orfodi unrhyw hawl neu ddarpariaeth yn y Telerau Gwerthu hyn yn ildiad o orfodi'r hawl neu'r ddarpariaeth honno yn y dyfodol. Bydd ildio unrhyw hawl neu ddarpariaeth yn effeithiol dim ond os yw'n ysgrifenedig ac wedi'i lofnodi gan gynrychiolydd awdurdodedig priodol o Extract Labs Inc
 14. Dim Buddiolwyr Trydydd Parti. Nid yw'r Telerau Gwerthu hyn, ac ni fwriedir iddynt, roi unrhyw hawliau na rhwymedïau i unrhyw berson heblaw chi.
 15. Hysbysiadau.
  • I Chi. Efallai y byddwn yn darparu unrhyw rybudd i chi o dan y Telerau Gwerthu hyn trwy: (i) anfon neges i'r cyfeiriad e-bost rydych chi'n ei ddarparu neu (ii) trwy ei bostio i'r Wefan. Bydd hysbysiadau a anfonir trwy e-bost yn effeithiol pan fyddwn yn anfon yr e-bost a bydd hysbysiadau a ddarparwn trwy eu postio yn effeithiol wrth eu postio. Eich cyfrifoldeb chi yw cadw'ch cyfeiriad e-bost yn gyfredol.
  • I Ni. I roi rhybudd i ni o dan y Telerau Gwerthu hyn, rhaid i chi gysylltu â ni fel a ganlyn: (i) trwy e-bost at [e-bost wedi'i warchod]; neu (ii) trwy ddanfoniad personol, negesydd dros nos neu bost cofrestredig neu ardystiedig i: Extract Labs Inc 1399 Horizon Ave, Lafayette CO 80026. Efallai y byddwn yn diweddaru'r cyfeiriad e-bost neu'r cyfeiriad ar gyfer hysbysiadau i ni trwy bostio hysbysiad ar y Wefan. Bydd hysbysiadau a ddarperir trwy ddanfoniad personol yn effeithiol ar unwaith. Bydd hysbysiadau a ddarperir trwy bost trawsyrru neu negesydd dros nos yn effeithiol un diwrnod busnes ar ôl iddynt gael eu hanfon. Bydd hysbysiadau a ddarperir trwy bost cofrestredig neu bost ardystiedig yn effeithiol dri diwrnod busnes ar ôl iddynt gael eu hanfon.
 16. Difrifoldeb. Os yw unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau Gwerthu hyn yn annilys, yn anghyfreithlon, yn ddi-rym neu'n anorfodadwy, yna bernir bod y ddarpariaeth honno wedi'i gwahanu o'r Telerau Gwerthu hyn ac ni fydd yn effeithio ar ddilysrwydd na gorfodadwyedd y darpariaethau sy'n weddill o'r Telerau Gwerthu hyn.
 17. Cytundeb Cyfan. Bydd y Telerau Gwerthu hyn, ein Telerau Defnyddio Gwefan a'n Polisi Preifatrwydd yn cael eu hystyried fel y cytundeb terfynol ac integredig rhyngoch chi a ni ar y materion a gynhwysir yn y Telerau Gwerthu hyn.

Dyddiad addasu diwethaf: Mai 1, 2019