Extract Labs, Inc
Telerau Defnyddio Gwefan

Derbyn y Telerau Defnyddio

Mae'r telerau defnydd hyn yn cael eu llunio gennych Chi a rhyngoch chi a EXTRACT LABS Inc. (“Cwmni,” “ni,” neu “ni”). Mae’r telerau ac amodau canlynol (y “Telerau Defnyddio”) hyn yn llywodraethu eich mynediad at a defnydd o www.extractlabs.com, gan gynnwys unrhyw gynnwys, swyddogaeth, a gwasanaethau a gynigir ar neu drwy www.extractlabs.com(y “Wefan”), boed fel gwestai neu ddefnyddiwr cofrestredig.

Darllenwch y Telerau Defnyddio yn ofalus cyn i chi ddechrau defnyddio'r Wefan. Trwy ddefnyddio'r Wefan neu drwy glicio i dderbyn neu gytuno i'r Telerau Defnyddio pan fydd yr opsiwn hwn ar gael i chi, rydych yn derbyn ac yn cytuno i gael eich rhwymo a chadw at y Telerau Defnyddio hyn a'n Hysbysiad preifatrwydd gwefan, a geir yn www.extractlabs.com/PrivacyPolicy, a ymgorfforwyd yma trwy gyfeirio. Os nad ydych am gytuno i'r Telerau Defnyddio hyn neu'r Hysbysiad preifatrwydd gwefan, ni chewch gyrchu na defnyddio'r Wefan.

Mae'r Wefan hon yn cael ei chynnig ac ar gael i ddefnyddwyr sy'n 18 oed neu'n hŷn. Trwy ddefnyddio'r Wefan hon, rydych yn cynrychioli ac yn gwarantu eich bod yn 18 oed neu'n hŷn ac o oedran cyfreithiol i ffurfio contract rhwymol gyda'r Cwmni a bodloni holl ofynion cymhwyster y Cwmni. Os nad ydych yn bodloni’r holl ofynion hyn, rhaid i chi beidio â chael mynediad i’r Wefan na’i defnyddio.

Newidiadau i'r Telerau Defnyddio

Mae’n bosibl y byddwn yn adolygu a diweddaru’r Telerau Defnyddio hyn o bryd i’w gilydd yn ôl ein disgresiwn llwyr. Mae pob newid yn effeithiol ar unwaith pan fyddwn yn eu postio.

Mae eich defnydd parhaus o'r Wefan yn dilyn postio'r Telerau Defnyddio diwygiedig yn golygu eich bod yn derbyn ac yn cytuno i'r newidiadau. Disgwylir i chi wirio'r dudalen hon bob tro y byddwch yn cyrchu'r Wefan hon fel eich bod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau, gan eu bod yn eich rhwymo.

Mynediad i'r Wefan a Diogelwch Cyfrif

Rydym yn cadw’r hawl i dynnu’n ôl neu ddiwygio’r Wefan hon, ac unrhyw wasanaeth neu ddeunydd a ddarparwn ar y Wefan, yn ôl ein disgresiwn llwyr heb rybudd. Ni fyddwn yn atebol os na fydd y Wefan gyfan neu unrhyw ran ohoni ar gael ar unrhyw adeg neu am unrhyw gyfnod am unrhyw reswm. O bryd i'w gilydd, efallai y byddwn yn cyfyngu mynediad i rai rhannau o'r Wefan, neu'r Wefan gyfan, i ddefnyddwyr, gan gynnwys defnyddwyr cofrestredig.

Rydych chi'n gyfrifol am:

 • Gwneud yr holl drefniadau angenrheidiol i chi gael mynediad i'r Wefan.
 • Sicrhau bod pawb sy’n cyrchu’r Wefan trwy eich cysylltiad rhyngrwyd yn ymwybodol o’r Telerau Defnyddio hyn ac yn cydymffurfio â nhw.

I gael mynediad i'r Wefan neu rai o'r adnoddau y mae'n eu cynnig, efallai y gofynnir i chi ddarparu manylion cofrestru penodol neu wybodaeth arall. Mae'n amod o'ch defnydd o'r Wefan bod yr holl wybodaeth a roddwch ar y Wefan yn gywir, yn gyfredol ac yn gyflawn. Rydych yn cytuno bod yr holl wybodaeth a ddarperir gennych i gofrestru gyda'r Wefan hon neu fel arall, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i trwy ddefnyddio unrhyw nodweddion rhyngweithiol ar y Wefan, yn cael ei llywodraethu gan ein Hysbysiad preifatrwydd gwefan, a'ch bod yn cydsynio i bob cam a gymerwn mewn perthynas â'ch gwybodaeth sy'n gyson â'n Hysbysiad preifatrwydd gwefan.

Os byddwch yn dewis, neu’n cael enw defnyddiwr, cyfrinair, neu unrhyw ddarn arall o wybodaeth fel rhan o’n gweithdrefnau diogelwch, rhaid i chi drin gwybodaeth o’r fath yn gyfrinachol, a rhaid i chi beidio â’i datgelu i unrhyw berson neu endid arall. Rydych hefyd yn cydnabod bod eich cyfrif yn bersonol i chi ac yn cytuno i beidio â darparu mynediad i unrhyw berson arall i'r Wefan hon neu rannau ohoni gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr, cyfrinair, neu wybodaeth ddiogelwch arall. Rydych yn cytuno i roi gwybod i ni ar unwaith am unrhyw fynediad anawdurdodedig at neu ddefnydd o'ch enw defnyddiwr neu gyfrinair neu unrhyw dor diogelwch arall. Rydych hefyd yn cytuno i sicrhau eich bod yn gadael eich cyfrif ar ddiwedd pob sesiwn. Dylech fod yn arbennig o ofalus wrth gyrchu eich cyfrif o gyfrifiadur cyhoeddus neu gyfrifiadur a rennir fel na all eraill weld na chofnodi eich cyfrinair neu wybodaeth bersonol arall.

Mae gennym yr hawl i analluogi unrhyw enw defnyddiwr, cyfrinair, neu ddynodwr arall, boed wedi'i ddewis gennych chi neu wedi'i ddarparu gennym ni, ar unrhyw adeg yn ôl ein disgresiwn llwyr am unrhyw reswm neu ddim rheswm, gan gynnwys os, yn ein barn ni, rydych chi wedi torri unrhyw ddarpariaeth o'r Telerau Defnyddio hyn.

Hawliau Eiddo Deallusol

Mae'r Wefan a'i holl gynnwys, nodweddion, ac ymarferoldeb (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r holl wybodaeth, meddalwedd, testun, arddangosiadau, delweddau, fideo, a sain, a'r dyluniad, y dewis a'r trefniant ohonynt) yn eiddo i'r Cwmni, ei trwyddedwyr, neu ddarparwyr eraill o ddeunydd o'r fath ac yn cael eu diogelu gan yr Unol Daleithiau a rhyngwladol hawlfraint, nod masnach, patent, cyfrinachau masnach, a chyfreithiau eiddo deallusol neu hawliau perchnogol eraill.

Mae'r Telerau Defnyddio hyn yn caniatáu ichi ddefnyddio'r Wefan at eich defnydd personol, anfasnachol yn unig. Heb ein caniatâd ysgrifenedig penodol, rhaid i Chi beidio ag atgynhyrchu, dosbarthu, addasu, creu gweithiau deilliadol o, arddangos yn gyhoeddus, perfformio'n gyhoeddus, ailgyhoeddi, lawrlwytho, storio, neu drosglwyddo unrhyw ddeunydd ar ein Gwefan, ac eithrio fel a ganlyn:


 • Mae'n bosibl y bydd eich cyfrifiadur yn storio copïau o ddeunyddiau o'r fath dros dro yn RAM sy'n atodol i'ch mynediad i'r deunyddiau hynny ac edrych arnynt.
 • Gallwch storio ffeiliau sy'n cael eu storio'n awtomatig gan eich porwr Gwe at ddibenion gwella arddangos.
 • Gallwch argraffu neu lawrlwytho un copi o nifer rhesymol o dudalennau o'r Wefan at eich defnydd personol, anfasnachol eich hun ac nid ar gyfer atgynhyrchu, cyhoeddi neu ddosbarthu pellach.
 • Os byddwn yn darparu rhaglenni bwrdd gwaith, ffôn symudol neu gymwysiadau eraill i’w llwytho i lawr, gallwch lawrlwytho un copi i’ch cyfrifiadur neu ddyfais symudol yn unig at eich defnydd personol, anfasnachol eich hun, ar yr amod eich bod yn cytuno i gael eich rhwymo gan ein cytundeb trwydded defnyddiwr terfynol ar gyfer y cyfryw ceisiadau.
 • Os byddwn yn darparu nodweddion cyfryngau cymdeithasol gyda chynnwys penodol, gallwch gymryd y camau hynny sy'n cael eu galluogi gan nodweddion o'r fath.

Rhaid i chi beidio â:

 • Addasu copïau o unrhyw ddeunyddiau o'r wefan hon.
 • Defnyddiwch unrhyw ddarluniau, ffotograffau, dilyniannau fideo neu sain, neu unrhyw graffeg ar wahân i'r testun cysylltiedig.
 • Dileu neu newid unrhyw hawlfraint, nod masnach, neu hysbysiadau hawliau perchnogol eraill o gopïau o ddeunyddiau o'r wefan hon.

Ni chewch gyrchu na defnyddio unrhyw ran o'r Wefan nac unrhyw wasanaethau neu ddeunyddiau sydd ar gael drwy'r Wefan at unrhyw ddibenion masnachol.

Os byddwch yn argraffu, copïo, addasu, lawrlwytho, neu ddefnyddio neu ddarparu mynediad i unrhyw berson arall i unrhyw ran o'r Wefan yn groes i'r Telerau Defnyddio, bydd eich hawl i ddefnyddio'r Wefan yn dod i ben ar unwaith a rhaid i chi, yn ôl ein dewis , dychwelyd neu ddinistrio unrhyw gopïau o'r deunyddiau a wnaethoch. Ni chaiff unrhyw hawl, teitl, na buddiant yn y Wefan nac iddi nac unrhyw gynnwys ar y Wefan ei drosglwyddo i chi, a chedwir yr holl hawliau nas rhoddwyd yn benodol gan y Cwmni. Mae unrhyw ddefnydd o'r Wefan na chaniateir yn benodol gan y Telerau Defnyddio hyn yn torri'r Telerau Defnyddio hyn a gallai dorri hawlfraint, nod masnach a chyfreithiau eraill.

Nodau Masnach

Enw ein Cwmni, y telerau Extract Labs™, logo ein Cwmni, a'r holl enwau, logos, enwau cynnyrch a gwasanaeth, dyluniadau a sloganau cysylltiedig yn nodau masnach y Cwmni neu ei gysylltiadau neu drwyddedwyr. Ni chewch ddefnyddio marciau o'r fath heb ganiatâd ysgrifenedig y Cwmni ymlaen llaw. Mae pob enw arall, logos, enw cynnyrch a gwasanaeth, dyluniad, a sloganau ar y Wefan hon yn nodau masnach eu perchnogion priodol.

Defnyddiau Gwaharddedig

Dim ond at ddibenion cyfreithlon y cewch ddefnyddio’r Wefan ac yn unol â’r Telerau Defnyddio hyn. Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio'r Wefan:

 • Mewn unrhyw ffordd sy'n torri unrhyw gyfraith neu reoliad ffederal, gwladwriaethol, lleol neu ryngwladol (gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw gyfreithiau ynghylch allforio data neu feddalwedd i'r Unol Daleithiau neu wledydd eraill ac oddi yno).
 • At ddiben ecsbloetio, niweidio, neu geisio ecsbloetio neu niweidio plant dan oed mewn unrhyw ffordd trwy eu hamlygu i gynnwys amhriodol, gofyn am wybodaeth bersonol adnabyddadwy, neu fel arall.
 • I anfon, derbyn yn fwriadol, lanlwytho, lawrlwytho, defnyddio, neu ailddefnyddio unrhyw ddeunydd nad yw'n cydymffurfio ag unrhyw safonau cynnwys a nodir yn y Telerau Defnyddio hyn.
 • Darlledu, neu gaffael, unrhyw ddeunydd hysbysebu neu hyrwyddo, gan gynnwys unrhyw “bost sothach”, “llythyr cadwyn”, “spam”, neu unrhyw ddeisyfiad tebyg arall.
 • I ddynwared neu geisio dynwared y Cwmni, gweithiwr Cwmni, defnyddiwr arall, neu unrhyw berson neu endid arall (gan gynnwys, heb gyfyngiad, trwy ddefnyddio cyfeiriadau e-bost neu enwau sgrin sy'n gysylltiedig ag unrhyw un o'r uchod).
 • Ymgymryd ag unrhyw ymddygiad arall sy'n cyfyngu neu'n atal defnydd neu fwynhad unrhyw un o'r Wefan, neu a allai, fel y'i pennir gennym ni, niweidio'r Cwmni neu ddefnyddwyr y Wefan neu eu hamlygu i atebolrwydd.
 • Yn ogystal, rydych chi'n cytuno i beidio â:

  • Defnyddiwch y Wefan mewn unrhyw fodd a allai analluogi, gorlwytho, niweidio, neu amharu ar y wefan neu ymyrryd â defnydd unrhyw barti arall o'r Wefan, gan gynnwys eu gallu i gymryd rhan mewn gweithgareddau amser real trwy'r Wefan.
  • Defnyddiwch unrhyw robot, pry cop, neu ddyfais, proses, neu fodd awtomatig arall i gael mynediad i'r Wefan at unrhyw ddiben, gan gynnwys monitro neu gopïo unrhyw ddeunydd ar y Wefan.
  • Defnyddiwch unrhyw broses â llaw i fonitro neu gopïo unrhyw ddeunydd ar y Wefan neu at unrhyw ddiben anawdurdodedig arall heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.
  • Defnyddiwch unrhyw ddyfais, meddalwedd neu drefn sy'n amharu ar weithrediad cywir y Wefan.
  • Cyflwynwch unrhyw firysau, ceffylau Trojan, mwydod, bomiau rhesymeg, neu ddeunydd arall sy'n faleisus neu'n dechnolegol niweidiol.
  • Ceisio cael mynediad heb awdurdod i, ymyrryd â, difrodi, neu amharu ar unrhyw rannau o'r Wefan, y gweinydd y mae'r Wefan yn cael ei storio arno, neu unrhyw weinydd, cyfrifiadur, neu gronfa ddata sy'n gysylltiedig â'r Wefan.
  • Ymosod ar y Wefan trwy ymosodiad gwrthod gwasanaeth neu ymosodiad gwrthod gwasanaeth dosbarthedig.
  • Fel arall, ceisiwch ymyrryd â gweithrediad priodol y Wefan.

  Cyfraniadau Defnyddwyr

  Gall y Wefan gynnwys byrddau negeseuon, ystafelloedd sgwrsio, tudalennau gwe personol neu broffiliau, fforymau, byrddau bwletin, a nodweddion rhyngweithiol eraill (gyda'i gilydd, “Gwasanaethau Rhyngweithiol”) sy'n caniatáu i ddefnyddwyr bostio, cyflwyno, cyhoeddi, arddangos, neu drosglwyddo i ddefnyddwyr eraill neu bersonau eraill (o hyn ymlaen, “post”) cynnwys neu ddeunyddiau (gyda'i gilydd, “Cyfraniadau Defnyddwyr”) ar y Wefan neu drwyddi.

  Rhaid i bob Cyfraniad Defnyddiwr gydymffurfio â'r Safonau Cynnwys a nodir yn y Telerau Defnyddio hyn.

  Bydd unrhyw Gyfraniad Defnyddiwr y byddwch yn ei bostio i'r wefan yn cael ei ystyried yn anghyfrinachol ac amherchnogol. Trwy ddarparu unrhyw Gyfraniad Defnyddiwr ar y Wefan, rydych chi'n rhoi'r hawl i ni a'n partneriaid cyswllt a darparwyr gwasanaeth, a phob un o'u trwyddedeion, olynwyr, ac yn aseinio'r hawl i ddefnyddio, atgynhyrchu, addasu, perfformio, arddangos, dosbarthu a datgelu fel arall. i drydydd partïon unrhyw ddeunydd o’r fath at unrhyw ddiben.

  Rydych chi'n cynrychioli ac yn gwarantu:

  • Chi sy'n berchen ar neu'n rheoli'r holl hawliau yn ac i'r Cyfraniadau Defnyddiwr ac mae gennych yr hawl i roi'r drwydded a roddwyd uchod i ni a'n partneriaid cyswllt a'n darparwyr gwasanaeth, a phob un o'u trwyddedeion, olynwyr ac aseiniadau hwy a'n priod.
  • Mae eich holl Gyfraniadau Defnyddiwr yn cydymffurfio â'r Telerau Defnyddio hyn a byddant yn cydymffurfio â hwy.
  • Rydych chi'n deall ac yn cydnabod eich bod chi'n gyfrifol am unrhyw Gyfraniadau Defnyddiwr rydych chi'n eu cyflwyno neu'n eu cyfrannu, ac mae gennych chi, nid y Cwmni, gyfrifoldeb llawn am gynnwys o'r fath, gan gynnwys ei gyfreithlondeb, ei ddibynadwyedd, ei gywirdeb a'i briodoldeb.
  • Nid ydym yn gyfrifol nac yn atebol i unrhyw drydydd parti am gynnwys neu gywirdeb unrhyw Gyfraniadau Defnyddiwr a bostiwyd gennych chi neu unrhyw ddefnyddiwr arall o'r Wefan.

  Monitro a Gorfodi; Terfynu

  Mae gennym yr hawl i:

  • Dileu neu wrthod postio unrhyw Gyfraniadau Defnyddiwr am unrhyw reswm neu ddim rheswm yn ôl ein disgresiwn llwyr.
  • Cymryd unrhyw gamau mewn perthynas ag unrhyw Gyfraniad Defnyddiwr yr ydym yn ei ystyried yn angenrheidiol neu'n briodol yn ôl ein disgresiwn llwyr, gan gynnwys os ydym yn credu bod Cyfraniad Defnyddiwr o'r fath yn torri'r Telerau Defnyddio, gan gynnwys y Safonau Cynnwys, yn torri unrhyw hawl eiddo deallusol neu hawl arall unrhyw berson neu endid, yn bygwth diogelwch personol defnyddwyr y Wefan neu'r cyhoedd, neu gallai greu atebolrwydd i'r Cwmni.
  • Datgelwch eich hunaniaeth neu wybodaeth arall amdanoch i unrhyw drydydd parti sy'n honni bod deunydd a bostiwyd gennych yn torri eu hawliau, gan gynnwys eu hawliau eiddo deallusol neu eu hawl i breifatrwydd.
  • Cymryd camau cyfreithiol priodol, gan gynnwys heb gyfyngiad, cyfeirio at orfodi’r gyfraith, am unrhyw ddefnydd anghyfreithlon neu anawdurdodedig o’r Wefan.
  • Terfynu neu atal eich mynediad i'r Wefan gyfan neu ran ohoni am unrhyw reswm neu ddim rheswm, gan gynnwys heb gyfyngiad, unrhyw achos o dorri'r Telerau Defnyddio hyn.

  Heb gyfyngu ar yr uchod, mae gennym yr hawl i gydweithredu'n llawn ag unrhyw awdurdodau gorfodi'r gyfraith neu orchymyn llys sy'n gofyn neu'n ein cyfarwyddo i ddatgelu hunaniaeth neu wybodaeth arall unrhyw un sy'n postio unrhyw ddeunyddiau ar neu drwy'r Wefan. RYDYCH CHI'N HIDIO'R CWMNI A'I GYSYLLTIADAU, TRWYDDEDAU, A DARPARWYR GWASANAETHAU YN DDIFROD O UNRHYW HAWLIADAU OHERWYDD UNRHYW CAMAU A GYMERWYD GAN Y CWMNI/UNRHYW UN O'R PARTÏON HYN O BRYD YN YSTOD, NEU A GYMERWYD FEL CANLYNIAD I UNRHYW YMCHWILIADAU/CYMRU NEU AWDURDODAU GORFODAETH Y GYFRAITH.

  Fodd bynnag, nid ydym yn ymrwymo i adolygu'r holl ddeunydd cyn iddo gael ei bostio ar y Wefan, ac ni allwn sicrhau bod deunydd annymunol yn cael ei ddileu yn brydlon ar ôl iddo gael ei bostio. Yn unol â hynny, nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gamau gweithredu neu ddiffyg gweithredu ynghylch darllediadau, cyfathrebiadau, neu gynnwys a ddarperir gan unrhyw ddefnyddiwr neu drydydd parti. Nid oes gennym unrhyw atebolrwydd na chyfrifoldeb i unrhyw un am berfformiad neu ddiffyg perfformiad o'r gweithgareddau a ddisgrifir yn yr adran hon.

  Safonau Cynnwys

  Mae'r safonau cynnwys hyn yn berthnasol i unrhyw Gyfraniadau Defnyddiwr a phob defnydd o Wasanaethau Rhyngweithiol. Rhaid i Gyfraniadau Defnyddwyr gydymffurfio yn eu cyfanrwydd â'r holl gyfreithiau a rheoliadau ffederal, gwladwriaethol, lleol a rhyngwladol cymwys. Heb gyfyngu ar yr uchod, ni ddylai Cyfraniadau Defnyddwyr:

  • Cynnwys unrhyw ddeunydd sy’n ddifenwol, yn anweddus, yn anweddus, yn sarhaus, yn sarhaus, yn aflonyddu, yn dreisgar, yn atgas, yn ymfflamychol, neu’n annymunol fel arall.
  • Hyrwyddo deunydd rhywiol eglur neu bornograffig, trais, neu wahaniaethu ar sail hil, rhyw, crefydd, cenedligrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu oedran.
  • Torri unrhyw batent, nod masnach, cyfrinach fasnach, hawlfraint, neu eiddo deallusol neu hawliau eraill unrhyw berson arall.
  • Torri hawliau cyfreithiol (gan gynnwys hawliau cyhoeddusrwydd a phreifatrwydd) pobl eraill neu gynnwys unrhyw ddeunydd a allai arwain at unrhyw atebolrwydd sifil neu droseddol o dan gyfreithiau neu reoliadau cymwys neu a allai fel arall wrthdaro â'r Telerau Defnyddio hyn a'n Hysbysiad preifatrwydd gwefan.
  • Byddwch yn debygol o dwyllo unrhyw berson.
  • Hyrwyddo unrhyw weithgaredd anghyfreithlon, neu eirioli, hyrwyddo, neu gynorthwyo unrhyw weithred anghyfreithlon.
  • Achosi annifyrrwch, anghyfleustra, neu bryder diangen neu fod yn debygol o ypsetio, embaras, dychryn, neu gythruddo unrhyw berson arall.
  • Dynwared unrhyw berson, neu gamliwio eich hunaniaeth neu gysylltiad ag unrhyw berson neu sefydliad.
  • Cynnwys gweithgareddau neu werthiannau masnachol, megis cystadlaethau, swîps, a hyrwyddiadau gwerthu, ffeirio neu hysbysebu eraill.
  • Rhowch yr argraff eu bod yn deillio o neu yn cael eu cymeradwyo gennym ni neu unrhyw berson neu endid arall, os nad yw hyn yn wir.

  Dibyniaeth ar Wybodaeth a Postiwyd

  Mae'r wybodaeth a gyflwynir ar neu drwy'r Wefan ar gael at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Nid ydym yn gwarantu cywirdeb, cyflawnder, na defnyddioldeb y wybodaeth hon. Mae unrhyw ddibyniaeth a roddwch ar wybodaeth o'r fath ar eich menter eich hun. Rydym yn ymwadu â’r holl atebolrwydd a chyfrifoldeb sy’n deillio o unrhyw ddibyniaeth a roddir ar ddeunyddiau o’r fath gennych chi neu unrhyw ymwelydd arall â’r Wefan, neu gan unrhyw un a allai gael gwybod am unrhyw ran o’i chynnwys.

  Gall y Wefan hon gynnwys cynnwys a ddarperir gan drydydd partïon, gan gynnwys deunyddiau a ddarperir gan ddefnyddwyr eraill, blogwyr, a thrwyddedwyr trydydd parti, syndicators, cydgrynwyr, a/neu wasanaethau adrodd. Mae pob datganiad a/neu farn a fynegir yn y deunyddiau hyn, a phob erthygl ac ymateb i gwestiynau a chynnwys arall, ac eithrio'r cynnwys a ddarperir gan y Cwmni, yn farn a chyfrifoldeb yr unigolyn neu'r endid sy'n darparu'r deunyddiau hynny yn unig. Nid yw'r deunyddiau hyn o reidrwydd yn adlewyrchu barn y Cwmni. Nid ydym yn gyfrifol, nac yn atebol i chi nac unrhyw drydydd parti, am gynnwys na chywirdeb unrhyw ddeunyddiau a ddarperir gan unrhyw drydydd parti.

  Newidiadau i'r Wefan

  Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru’r cynnwys ar y Wefan hon o bryd i’w gilydd, ond nid yw ei chynnwys o reidrwydd yn gyflawn nac yn gyfredol. Gall unrhyw ddeunydd ar y Wefan fod wedi dyddio ar unrhyw adeg benodol, ac nid oes unrhyw rwymedigaeth arnom i ddiweddaru deunydd o’r fath.

  Gwybodaeth Amdanoch Chi a'ch Ymweliadau â'r Wefan

  Mae'r holl wybodaeth a gasglwn ar y Wefan hon yn amodol ar ein Hysbysiad preifatrwydd gwefan. Trwy ddefnyddio'r Wefan, rydych chi'n cydsynio i bob cam a gymerir gennym ni mewn perthynas â'ch gwybodaeth yn unol â'r Hysbysiad preifatrwydd gwefan.

  Pryniannau Ar-lein a Thelerau ac Amodau Eraill

  Mae pob pryniant trwy ein gwefan neu drafodion eraill ar gyfer gwerthu nwyddau neu wasanaethau a ffurfiwyd trwy'r Wefan neu sy'n deillio o ymweliadau a wneir gennych chi yn cael eu llywodraethu gan ein Amodau Gwerthu, sydd drwy hyn wedi'u hymgorffori yn y Telerau Defnyddio hyn.

  Gall telerau ac amodau ychwanegol hefyd fod yn berthnasol i ddognau, gwasanaethau neu nodweddion penodol o'r Wefan. Mae'r holl delerau ac amodau ychwanegol o'r fath wedi'u hymgorffori drwy hyn gan y cyfeiriad hwn yn y Telerau Defnyddio hyn.

  Cysylltu â'r Wefan a Nodweddion Cyfryngau Cymdeithasol

  Gallwch gysylltu â’n hafan, ar yr amod eich bod yn gwneud hynny mewn ffordd deg a chyfreithlon ac nad yw’n niweidio ein henw da nac yn manteisio arno, ond rhaid i chi beidio â sefydlu dolen mewn ffordd sy’n awgrymu unrhyw fath o gysylltiad, cymeradwyaeth, neu gymeradwyaeth ar ein rhan heb ein caniatâd ysgrifenedig penodol.

  Gall y Wefan hon ddarparu rhai nodweddion cyfryngau cymdeithasol sy'n eich galluogi i:

  • Dolen o'ch gwefannau eich hun neu rai trydydd parti i gynnwys penodol ar y Wefan hon.
  • Anfonwch e-byst neu gyfathrebiadau eraill gyda chynnwys penodol, neu ddolenni i gynnwys penodol, ar y Wefan hon.
  • Achosi bod darnau cyfyngedig o gynnwys ar y Wefan hon yn cael eu harddangos neu ymddangos i gael eu harddangos ar eich gwefannau eich hun neu rai trydydd parti.

  Cewch ddefnyddio’r nodweddion hyn fel y’u darperir gennym ni yn unig, a dim ond mewn perthynas â’r cynnwys y maent yn cael eu harddangos ac fel arall yn unol ag unrhyw delerau ac amodau ychwanegol a ddarparwn mewn perthynas â nodweddion o’r fath. Yn amodol ar yr uchod, rhaid i chi beidio â:

  • Sefydlwch ddolen o unrhyw wefan nad yw'n eiddo i chi.
  • Achosi i'r Wefan neu rannau ohoni gael eu harddangos ar, neu ymddangos fel pe baent yn cael eu harddangos gan, unrhyw wefan arall, er enghraifft, fframio, cysylltu dwfn, neu gysylltu mewn-lein.
  • Dolen i unrhyw ran o'r Wefan ac eithrio'r hafan.
  • Fel arall, cymerwch unrhyw gamau mewn perthynas â'r deunyddiau ar y Wefan hon sy'n anghyson ag unrhyw ddarpariaeth arall yn y Telerau Defnyddio hyn.

  Rhaid i unrhyw wefan yr ydych yn cysylltu â hi, neu y byddwch yn gwneud cynnwys penodol yn hygyrch iddi, gydymffurfio ym mhob ffordd â'r Safonau Cynnwys a nodir yn y Telerau Defnyddio hyn.

  Rydych yn cytuno i gydweithredu â ni i achosi i unrhyw fframio neu gysylltu heb awdurdod ddod i ben ar unwaith. Rydym yn cadw'r hawl i dynnu caniatâd cysylltu yn ôl heb rybudd.

  Gallwn analluogi pob un neu unrhyw nodweddion cyfryngau cymdeithasol ac unrhyw ddolenni ar unrhyw adeg heb rybudd yn ôl ein disgresiwn.

  Dolenni o'r Wefan

  Os yw'r Wefan yn cynnwys dolenni i wefannau ac adnoddau eraill a ddarperir gan drydydd parti, darperir y dolenni hyn er hwylustod i chi yn unig. Mae hyn yn cynnwys dolenni mewn hysbysebion, gan gynnwys hysbysebion baner a dolenni noddedig. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y gwefannau neu'r adnoddau hynny, ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb amdanynt nac am unrhyw golled neu ddifrod a allai ddeillio o'ch defnydd ohonynt. Os penderfynwch gael mynediad i unrhyw un o’r gwefannau trydydd parti sy’n gysylltiedig â’r Wefan hon, rydych yn gwneud hynny ar eich menter eich hun yn gyfan gwbl ac yn amodol ar delerau ac amodau defnyddio gwefannau o’r fath.

  Cyfyngiadau Daearyddol

  Mae perchennog y Wefan wedi'i leoli yn nhalaith Colorado yn yr Unol Daleithiau. Rydym yn darparu'r Wefan hon i'w defnyddio gan bobl sydd wedi'u lleoli yn yr Unol Daleithiau yn unig. Nid ydym yn honni bod y Wefan nac unrhyw ran o'i chynnwys yn hygyrch nac yn briodol y tu allan i'r Unol Daleithiau. Mae'n bosibl na fydd mynediad i'r Wefan yn gyfreithiol gan rai pobl neu mewn rhai gwledydd. Os ydych chi'n cyrchu'r Wefan o'r tu allan i'r Unol Daleithiau, rydych chi'n gwneud hynny ar eich menter eich hun ac yn gyfrifol am gydymffurfio â chyfreithiau lleol.

  Ymwadiad o Gwarantau

  Rydych yn deall na allwn ac nid ydym yn gwarantu neu warantu y bydd ffeiliau sydd ar gael i'w llwytho i lawr o'r rhyngrwyd neu'r Wefan yn rhydd rhag firysau neu god dinistriol arall. Rydych chi'n gyfrifol am roi gweithdrefnau a phwyntiau gwirio digonol ar waith i fodloni eich gofynion penodol ar gyfer diogelu gwrth-feirws a chywirdeb mewnbynnu ac allbwn data, ac am gynnal dull y tu allan i'n gwefan ar gyfer unrhyw waith ail-greu unrhyw ddata a gollwyd. I'R MAINT LLAWN A DDARPERIR GAN Y GYFRAITH, NI FYDDWN YN ATEBOL AM UNRHYW GOLLED NEU DDIFROD A ACHOSIR GAN YMYNIAD GWADDOL O WASANAETH A DDOSBARTHWYD, FIRWS, NEU DEUNYDD ERAILL NIWEIDIOL DECHNOLEG A ALLAI HEINTIO AR EICH CYFRIFIADUR, CYFRIFIADUROL ARALL, DEUNYDD PERCHNOGAETHOL OHERWYDD EICH DEFNYDD O'R WEFAN NEU UNRHYW WASANAETHAU NEU EITEMAU A GAFODD TRWY'R WEFAN NEU ER MWYN LLAWDWYTHO UNRHYW DEUNYDD SY'N CAEL EI bostio ARNO, NEU AR UNRHYW WEFAN SY'N GYSYLLTIEDIG Â HYN.

  MAE EICH DEFNYDD O'R WEFAN, EI CYNNWYS, AC UNRHYW WASANAETHAU NEU EITEMAU A GEIR TRWY'R WEFAN YN EI RISG EICH HUN. MAE'R WEFAN, EI CYNNWYS, AC UNRHYW WASANAETHAU NEU EITEMAU A GAELIR TRWY'R WEFAN YN CAEL EI DDARPARU AR SAIL “FEL Y MAE” A “FEL SYDD AR GAEL”, HEB UNRHYW WARANT O UNRHYW FATH, NAILL AI WEDI'I FYNEGI NEU WEDI'I OBLYGIADAU. NID YW'R CWMNI NAC UNRHYW BERSON SY'N GYSYLLTIEDIG Â'R CWMNI YN GWNEUD UNRHYW WARANT NEU GYNRYCHIOLAETH MEWN PERTHYNAS Â CHYFLAWNDER, DIOGELWCH, DIBYNADWYEDD, ANSAWDD, Cywirdeb, NEU ARGAELEDD Y WEFAN. HEB GYFYNGIADAU AR YR HYN O BRYD, NAD YW'R CWMNI NAC UNRHYW UN SY'N GYSYLLTIEDIG Â'R CWMNI YN CYNRYCHIOLI NAC YN GWARANTU Y BYDD Y WEFAN, EI CYNNWYS, NEU UNRHYW WASANAETHAU NEU EITEMAU A GAELIR TRWY'R WEFAN YN GYWIR, YN EI ADNABOD, YN GYWIR, YN ANGHYFNEWID, YN ANGHYWIR, YN CAEL EU HADLONI. WEDI'I GYWIR, BOD EIN SAFLE NEU'R GWEINYDD SY'N GWNEUD EI GAEL AR GAEL YN RHAD AC AM DDIM O feirysau NEU GYDNABODAU NIWEIDIOL ERAILL, NEU Y BYDD Y WEFAN NEU UNRHYW WASANAETHAU NEU EITEMAU A GEIR TRWY'R WEFAN YN CWRDD Â'CH ANGHENION NEU FEL ARALL.

  I'R GRADDAU LLAWN A DDARPERIR GAN Y GYFRAITH, MAE'R CWMNI DRWY HYN YN DATGELU POB WARANT O UNRHYW FATH, P'un ai YN MYNEGI NEU WEDI'I YMCHWILIO, STATUDOL, NEU FEL ARALL, GAN GYNNWYS OND NID YW YN GYFYNGEDIG I UNRHYW WARANT O WARANTIAETH, RHAI SY ' N RHAI SY ' N CAEL EI GYFRIFO.

  NID YW'R DATGANIADAU A WNAED YNGHYLCH CYNHYRCHION Y CWMNI WEDI EU GWERTHUSO GAN Y GWEINYDDU BWYD A CHYFFURIAU. NI CHANIATEIR EFFEITHIOLRWYDD CYNHYRCHION Y CWMNI GAN YMCHWIL CYMERADWYO FDA. NI CHYNHYRCHIR CYNHYRCHION Y CWMNI I DIAGNOSE, TREAT, CURE NEU ATAL UNRHYW GLEFYD. NID YW POB GWYBODAETH A GYFLWYNWYD YMA YW'N RHAID I SYLWEDDAU AR GYFER GWYBODAETH GAN YMARFERWYR GOFAL IECHYD NEU AMGEN. YMGYNGHORI EICH GOFAL IECHYD PROFFESIYNOL AM RHYNGWLADAU POTENSIAL NEU CWBLHAU POSIBL ERAILL CYN DEFNYDDIO UNRHYW GYNNYRCH. MAE'R DDEDDF FEDERAL BWYD, CYFFURIAU A CHOSMETIG YN GOFYN AM Y HYSBYSIAD HWN.

  NID YW'R HYNHALIOL YN EFFEITHIO AR UNRHYW WARANTAU NA ELLIR EU HEITHRIO NAC EI GYFYNGIADAU DAN GYFRAITH BERTHNASOL.

  Cyfyngiad ar Atebolrwydd

  I'r graddau llawnaf a ddarperir yn ôl y gyfraith, ni fydd y cwmni, ei gysylltydd, neu eu trwyddedwyr, darparwyr gwasanaethau, gweithwyr, asiantau, swyddogion, neu gyfarwyddwyr, yn atebol am iawndal o unrhyw fath, o dan unrhyw ddamcaniaeth gyfreithiol, sy'n deillio o neu MEWN CYSYLLTIAD Â'CH DEFNYDD, NEU ANALLU DEFNYDDIO, Y WEFAN, UNRHYW WEFAN SY'N GYSYLLTIEDIG Â HWY, UNRHYW GYNNWYS AR Y WEFAN NEU WEFANNAU ERAILL O'R FATH, GAN GYNNWYS UNRHYW UNRHYW UNIONGYRCHOL, ANUNIONGYRCHOL, ARBENNIG, ACHLYSUROL, GANLYNIADOL NEU ANGENRHEIDIOL. AT, ANAF PERSONOL, POEN A DIODDEFIAD, AFLONDEB EMOSIYNOL, COLLI REFENIW, COLLI ELW, COLLI BUSNES NEU ARBEDION A RAGWELIR, COLLI DEFNYDD, COLLI EWYLLYS DA, COLLI DATA, AC A ACHOSIR GAN DDORTI (GAN GYNNWYS TORRI Esgeulustod), O GONTRACT, NEU FEL ARALL, HYD YN OED OS YW'N RHAGWELD.

  NID YW'R HYNHALIOL YN EFFEITHIO AR UNRHYW ATEBOLRWYDD NA ELLIR EI EITHRIO NAC EI GYFYNGIADAU DAN GYFRAITH BERTHNASOL.

  Indemnio

  Rydych yn cytuno i amddiffyn, indemnio, a dal yn ddiniwed y Cwmni, ei gysylltiadau, trwyddedwyr, a darparwyr gwasanaeth, a'i swyddogion, cyfarwyddwyr, gweithwyr, contractwyr, asiantau, trwyddedwyr, cyflenwyr, olynwyr, ac aseinio o ac yn erbyn unrhyw hawliadau. , rhwymedigaethau, iawndal, dyfarniadau, dyfarniadau, colledion, costau, treuliau, neu ffioedd (gan gynnwys ffioedd atwrneiod rhesymol) sy'n deillio o neu'n ymwneud â'ch achos o dorri'r Telerau Defnyddio hyn neu'ch defnydd o'r Wefan, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i , eich Cyfraniadau Defnyddiwr, unrhyw ddefnydd o gynnwys, gwasanaethau, a chynhyrchion y Wefan ac eithrio fel yr awdurdodir yn benodol yn y Telerau Defnyddio hyn neu eich defnydd o unrhyw wybodaeth a gafwyd o'r Wefan.

  Llywodraethu Cyfraith ac Awdurdodaeth

  Bydd yr holl faterion sy'n ymwneud â'r Wefan a'r Telerau Defnyddio hyn ac unrhyw anghydfod neu hawliad sy'n deillio ohoni neu'n gysylltiedig â hynny (ym mhob achos, gan gynnwys anghydfodau neu hawliadau anghytundebol), yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau mewnol y Wladwriaeth. o Colorado heb roi effaith i unrhyw ddewis neu wrthdaro o ran darpariaeth neu reol gyfraith (boed yn Nhalaith Colorado neu unrhyw awdurdodaeth arall). Bydd unrhyw achos cyfreithiol, achos neu weithred sy'n deillio o'r Telerau Defnyddio hyn neu'r Wefan, neu sy'n gysylltiedig â nhw, yn cael eu sefydlu yn llysoedd ffederal yr Unol Daleithiau neu lysoedd Talaith Colorado ym mhob achos yn y Ddinas yn unig. o Boulder and County of Boulder er ein bod yn cadw'r hawl i ddod ag unrhyw siwt, achos, neu achos yn eich erbyn am dorri'r Telerau Defnyddio hyn yn eich gwlad breswyl neu unrhyw wlad berthnasol arall. Rydych yn ildio unrhyw a phob gwrthwynebiad i’r arfer o awdurdodaeth drosoch gan lysoedd o’r fath ac i leoli yn y llysoedd hynny.

  Cyflafareddu

  Yn ôl disgresiwn y Cwmni yn unig, efallai y bydd yn ei gwneud yn ofynnol i Chi gyflwyno unrhyw anghydfodau sy'n deillio o ddefnyddio'r Telerau Defnyddio hyn neu'r Wefan, gan gynnwys anghydfodau sy'n deillio o neu sy'n ymwneud â'u dehongliad, tramgwydd, annilysrwydd, diffyg perfformiad, neu derfyniad, i fod yn derfynol ac yn rhwymol. cyflafareddu o dan Reolau Cyflafareddu Cymdeithas Cyflafareddu America sy'n cymhwyso cyfraith Colorado.

  Cyfyngiad ar Amser i Ffeilio Hawliadau

  RHAID DECHRAU UNRHYW ACHOSION GWEITHREDU NEU HAWLIAD Y GALLAI CHI FOD WEDI DEILLIO O'R TELERAU DEFNYDD HYN NEU'N YMWNEUD Â'R GWEFAN O FEWN UN (1) FLWYDDYN AR ÔL ACHOS GWEITHREDU YN CODI, FEL ARALL, MAE ACHOS GWEITHREDU NEU HAWLIAD O'R FATH YN CAEL EU GWAHARDD.

  Hepgoriad a Difrifoldeb

  Ni fydd unrhyw ildiad gan y Cwmni o unrhyw derm neu amod a nodir yn y Telerau Defnyddio hyn yn cael ei ystyried yn ildiad pellach neu barhaus o’r cyfryw delerau neu amod neu ildiad o unrhyw derm neu amod arall, ac unrhyw fethiant gan y Cwmni i fynnu hawl. neu ddarpariaeth o dan y Telerau Defnyddio hyn yn gyfystyr ag ildio hawl neu ddarpariaeth o'r fath.

  Os bydd llys neu dribiwnlys arall ag awdurdodaeth gymwys yn barnu bod unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau Defnyddio hyn yn annilys, yn anghyfreithlon, neu'n anorfodadwy am unrhyw reswm, bydd darpariaeth o'r fath yn cael ei dileu neu ei chyfyngu i'r graddau lleiaf fel bod gweddill darpariaethau'r Telerau Bydd defnydd yn parhau mewn grym ac effaith lawn.

  Cytundeb Cyfan

  Mae'r Telerau Defnyddio, ein Hysbysiad preifatrwydd gwefan, Ac mae ein Amodau Gwerthu yn gyfystyr â'r unig gytundeb a'r cyfan rhyngoch chi a EXTRACT LABS Inc. ynglŷn â'r Wefan ac yn disodli'r holl ddealltwriaethau, cytundebau, cynrychiolaethau a gwarantau blaenorol a chyfoes, yn ysgrifenedig ac ar lafar, ynghylch y Wefan.

  Wedi'i Addasu Diwethaf: Mai 1, 2019